Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Chủ nhật, 7/2/2016
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 
 Tin nổi bật 
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp và Đơn vị Nhà nước
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ KHCN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2013-2014
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CSTĐ CƠ SỞ NĂM HỌC 2011-2012
Thứ hai, 18/06/2012 - 04:58 CH

Quyết định thành lập Ban biên tập tập san Khoa học và Công nghệ trường CĐCN Tuy Hòa

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                           Số: 402/QĐ/CĐCN-QLKH                                                Phú Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban biên tập tập san Khoa học và Công nghệ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆP TUY HÒA

 

            Căn cứ Quyết định số: 3339/QĐ-BCN, ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa;

            Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng, ban hành kèm theo thông tư số: 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế và tổ chức hoạt động của Trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa ban hành kèm Quyết định số: 15/2007/QĐ-BCN ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương);

            Xét đề nghị của ông trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thành lập Ban Biên tập tập san Khoa học và Công nghệ Trường CĐCN Tuy Hòa, gồm các ông (bà) có tên sau:

1.

NGƯT.ThS. Trần Đắc Lạc

Hiệu trưởng

Tổng biên tập

2.

TS. Đặng Văn Lái

Trưởng phòng đào tạo

Phó tổng biên tập

3.

TS. Nguyễn Minh Ty

Tổ trưởng tổ Công nghệ Sinh học

Thư ký

4.

ThS. Huỳnh Tấn Khả

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5.

ThS. Trần Kim Quyên

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

6.

TS. Mai Hùng Thanh Tùng

Giảng viên

Ủy viên

7.

ThS. Nguyễn Ngọc A

Trưởng phòng Thanh tra

Ủy viên

8.

ThS. Nguyễn Văn ĐứcB

Trưởng phòng TC-HC

Ủy viên

9.

CN. Nguyễn Văn ĐứcA

Trưởng phòng CT HSSV

Ủy viên

10.

CN. Vũ Xuân Thảo

Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính

Ủy viên

11.

CN. Trần Duy Hưng

Trưởng phòng Quản trị

Ủy viên

12.

ThS.Trần Thiện Thuật

Trưởng phòng QLKH-HTQT

Ủy viên

13.

KS. Nguyễn Văn Mùi

Trưởng khoa Cơ khí

Ủy viên

14.

ThS. Lương Công Quang

Trưởng khoa Công nghệ Hóa

Ủy viên

15.

ThS. Lê Văn Thịnh

Phụ trách khoa CNTT

Ủy viên

16.

ThS. Trần Viên

Trưởng khoa Lý luận  chính trị

Ủy viên

17.

ThS. Nguyễn T.Như Nguyện

Tổ trưởng tổ bộ môn Thời trang

Ủy viên

18.

ThS. Võ Phú Quốc

Phụ trách khoa Điện – Điện tử

Ủy viên

19.

CN. Trần Đắc Thọ

Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên

20.

CN.Nguyễn Thị Kim Anh

Phụ trách khoa Giáo dục Đại cương

Ủy viên

21.

CN. Lâm T.Thúy Phượng

Tổ trưởng tổ bộ môn Du lịch

Ủy viên

22.

ThS. Trần Quang Thành

Phụ trách khoa TNMT

Ủy viên

           

Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ biên tập, in ấn, phát hành tập san Khoa học và Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa theo các qui định hiện hành cùa Nhà nước và các quy định của Trường.

            Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng, Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc liên quan và các thành viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Như điều 3;

 - Lưu: VT, QLKH.

         HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

Trần Thiện Thuật 
Nguồn tin Phòng QLKH-HTQT


Các tin mới:
Các tin đã đăng:
English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập